Privacy Statement

Verwerking van persoonsgegevens

Voor De Bruijn Agro Advies is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. De Bruijn Agro Advies is zich ervan bewust dat u vertrouwen in hem stelt. De Bruijn Agro Advies vindt het belangrijk om u hierover duidelijk en transparant te informeren. De Bruijn Agro Advies respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving worden behandeld ter bescherming van uw persoonlijke levenssfeer.

 

Doeleinden van de verwerking

Uw persoonsgegevens worden door De Bruijn Agro Advies verwerkt voor de volgende doeleinden:

 1. Het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst(en);

 2. Het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen;

 3. Om met u in contact te kunnen treden en te reageren op de door u gestelde vragen;

 4. Om u te informeren over nieuwe producten en/of diensten en aanbiedingen van De Bruijn Agro Advies

 5. De afhandeling van uw aanvraag tot informatie;

 6. Voor het kunnen verzenden van digitale nieuwsbrieven die per e-mail worden verzonden;

 7. Voor het verbeteren van de website en dienstverlening van De Bruijn Agro Advies

 8. Voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht.

 

Rechtsgrond voor de verwerking

De rechtsgrond voor de hiervoor bedoelde doeleinden van verwerking is gelegen in:

 • De door u gegeven toestemming (artikel 6 lid 1 sub a Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: ‘AVG’);

 • Het op uw verzoek nemen van precontractuele maatregelen en/of de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst(en) (artikel 6 lid 1 sub b AVG);

 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen (artikel 6 lid 1 sub c AVG).

 

Verplichte verstrekking

Wanneer De Bruijn Agro Advies u om persoonsgegevens vraagt, dan wordt per situatie kenbaar gemaakt of de verstrekking van de gegevens noodzakelijk of verplicht is en wat de (mogelijke) gevolgen zijn indien de gegevens niet worden verstrekt. Uitgangspunt daarbij is steeds dat De Bruijn Agro Advies niet meer persoonsgegevens zal verwerken dan noodzakelijk voor de hiervoor beschreven doeleinden.

 

Uitwisseling met derden

Uw gegevens worden door De Bruijn Agro Advies verstrekt aan de volgende derde partijen:

 • Uw persoonsgegevens verstrekken we aan de financieringsinstelling of andere uitvoerder van het financiële product

  • Om u een persoonlijk aanbod te kunnen doen of

  • Deze instanties in staat te stellen een oordeel te vormen over de financieringsaanvraag of

  • Om met u persoonlijk in gesprek te komen.
   Indien persoonsgegevens in dit kader worden gedeeld met derden verwijzen wij u naar hun privacy beleid.

 • Ook verstrekken wij uw persoonsgegevens aan elke financiële dienstverlener welke De Bruijn Agro Advies op verzoek van en met uw toestemming inschakelt.

 • Accountant

 • Belastingdienst

 

De uitwisseling vindt alleen plaats indien dit nodig is voor het uitvoeren van de opdracht conform de door u en De Bruijn Agro Advies ondertekende overeenkomst.

 

De betreffende partijen verwerken de gegevens verder overeenkomstig hun eigen privacystatement. U kunt deze statement(s) vinden op de website van desbetreffende partijen.

De Bruijn Agro Advies verstrekt geen persoonsgegevens aan derde partijen die de gegevens voor eigen doeleinden gaan gebruiken. Het is voorgaande is alleen anders wanneer:

 • U uw voorafgaande toestemming heeft gegevens voor de betreffende verstrekking of

 • De Bruijn Agro Advies wettelijk verplicht is om gegevens te verstrekken.

 

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

De Bruijn Agro Advies geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering. Partijen die De Bruijn Agro Advies inschakelt maken mogelijk wel gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering. Het belang van deze partijen in het gebruik van deze technieken is gelegen in digitaal aanvragen van financieringsoplossingen voor klanten van De Bruijn Agro Advies. De geautomatiseerde besluitvorming maakt – in de kern – gebruik van digitaal aangeleverde financiële gegevens van klanten.

 

Bewaartermijn

Gegevens mogen op grond van de AVG niet langer worden bewaard dan gezien het doel waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn van uw gegevens wordt bepaald aan de hand van toepasselijke wet- en regelgeving omtrent bewaartermijnen. Als de bewaartermijn is verstreken worden de persoonsgegevens door De Bruijn Agro Advies digitaal verwijderd uit de systemen en vertrouwelijk papier wordt vernietigd. Uw gegevens worden bewaard volgens de wettelijke bewaartermijnen, vastgelegd in onder andere:

 • Burgerlijke Wetboek.

 • Uitvoeringsbeschikking dividendbelasting.

 • Wet op de omzetbelasting.

 • Wet Rijksbelastingen.

 • Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting.

 • Uitvoeringswet AVG.

De Bruijn Agro Advies bewaart deze persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt.  De Bruijn Agro Advies houdt rekening met wettelijke verplichtingen en hanteert een maximale bewaartermijn van 7 jaar.

 

Beveiliging van persoonsgegevens

De Bruijn Agro Advies zal passende technische en organisatorische maatregelen (doen) nemen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. In dat kader zijn diverse maatregelen genomen waaronder de behandeling van de data als zijnde vertrouwelijk. Ook wordt een cleandesk procedure gehanteerd en een automatische vergrendeling van de computer.

 

Wettelijk regels bij verwerking van persoonsgegevens

Bij de verwerking van persoonsgegevens is De Bruijn Agro Advies gebonden aan onder andere de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Richtlijnen en codes bij verwerking persoonsgegevens

De betrokkenen van De Bruijn Agro Advies handelen binnen hun werkwijze in beginsel conform de wettelijke verplichtingen en verplichtingen voortvloeiend uit de met u gemaakte afspraken. Hiernaast hanteren zij de morele normen en waarden uit hoofde van hun beroepsethiek en houden zich aan de wettelijke privacyregels.

 

Uw rechten

Op grond van de wet heeft u diverse rechten. We zetten de rechten voor u op een rijtje:

 • Inzagerecht:  U heeft het recht de door De Bruijn Agro Advies  verwerkte persoonsgegevens in te zien.

 • Correctie- en verwijderingsrecht: U heeft het recht gegevens te laten wijzigen of zelf verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is.

 • Recht van bezwaar: Het recht van bezwaar houdt in dat u zich vanwege uw specifieke situatie bezwaar kunt maken tegen bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens. U heeft dit recht bij alle verwerkingen die niet zijn gebaseerd op:

  • Uw toestemming;

  • Het op uw verzoek nemen van precontractuele maatregelen en/of de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst(en);

  • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen of

  • Het beschermen van vitale belangen van uzelf of anderen.

Wanneer u bezwaar maakt tegen het gebruik van uw persoonsgegevens om u te informeren over activiteiten van De Bruijn Agro Advies en soortgelijke (“direct marketing”) verwerkingen, dan wordt dit bezwaar altijd gehonoreerd. Uw gegevens zullen vervolgens niet langer voor de direct marketing doeleinden worden gebruikt.

Wanneer u bezwaar maakt tegen andere vormen van verwerking van uw persoonsgegevens, dan wordt beoordeeld of aan uw bezwaar tegemoet gekomen kan worden. Het is in dat geval aan De Bruijn Agro Advies om aan te tonen dat er, ondanks uw bezwaar, toch een gerechtvaardigd belang is de persoonsgegevens te blijven verwerken. Indien die afweging van belangen in uw voordeel uitvalt, wordt de verwerking van gegevens gestaakt.

 • Recht op beperking: U heeft onder omstandigheden ook het recht op beperking van de verwerking van uw gegevens. Dit houdt kortgezegd in dat De Bruijn Agro Advies de verwerking van de gegevens tijdelijk “bevriest”. U kunt dit recht inroepen in vier situaties:

  • In afwachting van de beoordeling van een correctieverzoek;

  • Indien gegevens eigenlijk gewist zouden moeten worden maar u geen verwijdering wenst;

  • Indien De Bruijn Agro Advies de gegevens niet langer nodig heeft terwijl u de gegevens nog wel nodig heeft voor (de voorbereiding op) een rechtszaak en

  • In afwachting van de beoordeling van een bezwaar.

 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: U heeft het recht om de door u aan De Bruijn Agro Advies verstrekte gegevens (terug) te ontvangen in een gangbaar bestandsformaat. Dit recht geldt alleen voor de persoonsgegevens van u die verwerkt zijn op grond van uw toestemming of een met u gesloten overeenkomst. Het recht geldt bovendien alleen voor de gegevens die al in digitale vorm verwerkt worden (dus niet voor analoge verwerkingen). U bent vrij die gegevens vervolgens door te geven aan een andere partij. Mocht er een koppeling bestaan tussen onze systemen en de systemen van de derde partij waaraan u de gegevens wilt (laten) doorgeven, dan kunnen wij die doorgifte mogelijk direct namens u verzorgen. Informeer daarvoor naar de mogelijkheden.

 • Intrekken van toestemming: Voor de hiervoor als nummer 4-6-7 genummerde doeleinden geldt dat uw gegevens alleen verwerkt worden op basis van uw toestemming. U heeft te allen tijde het recht een eenmaal gegeven toestemming in te trekken. De verwerking wordt dan ogenblikkelijk gestaakt. Het intrekken van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Alle verwerkingen die al hebben plaatsgevonden blijven dus rechtmatig.

 • Uitoefening van de rechten: Het uitoefenen van de rechten is voor u kosteloos, behoud misbruik. U oefent de rechten uit door contact op te nemen via onderstaande contactgegevens.

 • Termijnen: Uw vragen/verzoeken worden in beginsel binnen één (1) maand beantwoord. Mocht de beantwoording van uw vraag/verzoek onverhoopt meer tijd kosten, dan wordt u hierover binnen één (1) maand geïnformeerd. Het kan zijn dat vanwege de complexiteit van de verzoeken en/of het aantal verzoeken de beantwoordingstermijn in totaal oploopt tot drie (3) maanden.

 • Identificatie: Bij alle vragen/verzoeken kan gevraagd worden om nader bewijs van uw identiteit. Dit om te voorkomen dat persoonsgegevens aan de verkeerde partij worden verstrekt of ten onrechte wijzigingen aangebracht worden in de verwerking van persoonsgegevens. Om de afhandeling van uw verzoek zo vlot mogelijk te laten verlopen, wordt dan ook op voorhand verzocht een kopie van uw identiteitsbewijs mee te zenden.

 • Individuele afweging bij ieder verzoek: De hiervoor beschreven rechten zijn geen absolute rechten. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat aan een bepaald verzoek geen gehoor gegeven kan worden. Ieder verzoek wordt steeds op zijn eigen merites beoordeeld. Mochten aan een bepaald verzoek geen gehoor gegeven (kunnen) worden, dan wordt dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar gemaakt. U kunt vervolgens in dat geval eventueel de gang naar de rechter maken. Het recht van bezwaar tegen gebruik van gegevens voor direct marketing doeleinden is wel absoluut. Afmeldingen voor commerciële uitingen worden dus hoe dan ook gehonoreerd.

 

Klachtenregeling

De Bruijn Agro Advies hecht veel waarde aan tevreden relaties. Daarom wordt continue gewerkt aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Waar gewerkt wordt, kunnen echter fouten worden gemaakt en misverstanden ontstaan. Indien u ontevreden bent over onze dienstverlening of welk aspect van onze organisatie dan ook, dan wordt u nadrukkelijk uitgenodigd om dat zo snel mogelijk te laten weten. Uw opmerkingen worden zeer serieus genomen en waar wenselijk wordt samen met u gezocht naar een passende oplossing. Klachten kunnen op verschillende wijze aan kenbaar worden gemaakt:

 • Per e-mail door contact op te nemen via het e-mailadres: info@debruijnagroadvies.nl of

 • Telefonisch door contact op te nemen via telefoonnummer 06-10921921 of

 • Schriftelijk door de klacht te versturen naar De Bruijn Agro Advies, Kruispunt 14, 5441 PB Oeffelt.

 

Toezichthouder

Het staat u verder altijd vrij een klacht in te dienen bij de toezichthouder. De toezichthouder op de privacywetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens. U vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

Vragen

Verder staat het u uiteraard vrij vragen te stellen over de door De Bruijn Agro Advies verwerkte persoonsgegevens. Neem voor vragen over de privacy contact op via onderstaande contactgegevens.

 

Wijzigingen

Dit privacystatement kan door De Bruijn Agro Advies worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op de website van De Bruijn Agro Advies, www.debruijnagroadvies.nl.

De Bruijn Agro Advies kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in dit privacystatement. In dat geval wordt contact met u opgenomen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons privacystatement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te beiden uw deelname te weigeren.

 

Contactgegevens

Als u vragen heeft over dit privacystatement of ons privacybeleid, of een beroep wilt doen op één (1) van uw wettelijke rechten, kunt u contact opnemen.

Neem contact op

Via mail of telefoonnummer

portet_optie-07-klein.JPG